Ukoliko smatrate da su Vam na bilo koji način povrijeđena Vaša prava, a vezano za pružanje zdravstvenih usluga možete usmeno ili pismeno uložiti prigovor.

Na sljedećem linku možete preuzeti Obrazac za formalnu žalbu. Isti je potrebno popuniti i dostaviti lično na protokol Ustanove ili poslati poštom.

Obrazac_za_formalnu_zalbu