up1
Urgentni blok je mjesto u bolnici gdje bolesnici dolaze zbog naglo nastalih stanja koja direktno ugrožavaju život i zdravlje osobe ili zbog pogoršanja hronične bolesti koje može završiti nastajanjem novih trajnih posljedica na zdravlje bolesnika ili smrtnim ishodom. Bolesnici s takvim stanjima zahtijevaju neodložnu medicinsku intervenciju.

Šef urgentnog bloka: dr. Elvis Bektić, specijalista urgentne medicine

Bolesnici na Urgentnom bloku se obrađuju ovisno o redu hitnosti, a ne po vremenu dolaska.

Nakon pregleda ljekara mogu biti zatražene određene labaratorijske i druge dijagnostičke pretrage o kojima isto ovisi vrijeme čekanja, stoga molimo bolesnike i njihovu pratnju za strpljenje i saradnju.
Na Urgentnom bloku Opće Bolnice Gračanica koristimo sistem trijaže koji bolesnike razvrstava u 5 skupina ovisno o težini bolesnikovog stanja i trenutne životne ugroženosti.

U cilju pružanja što kvalitetnije medicinske pomoći i usluge bi bilo poželjno da bolesnici sa sobom imaju:
– Uputnicu za bolničko liječenje
– Dijagnostičke i terapijske postupke koji su provedeni od početka bolesti ili stanja zbog kojeg se bolesnik javlja na Urgentni blok
– Popis bolesti od kojih bolesnik boluje i lijekove koje bolesnik trajno koristi
– Svu medicinsku dokumentaciju koju imaju zbog dosadašnjeg liječenja u medicinskim ustanovama izvan Opće Bolnice Gračanica
– Poželjno bi bilo da bolesnici koji dolaze na Urgentni blok budu u pratnji druge osobe, ako je to moguće

Molimo bolesnike koji su smješteni na Urgentni blok i njihovu pratnju da bolesnicima ne daju nikakvu tekućinu ili hranu bez prethodne konsultacije sa osobljem Urgentnog bloka

Zbog gore navedenog molimo Vas da poštujete naše zahtjeve, pridržavate se naših preporuka i budete strpljivi tokom obrade bolesnika, sve u cilju poboljšanja zdravlja bolesnika.

up2

up3