Biohemijsko-hematološki laboratorij vrši:

Prijem biološkog materijala
Izvođenje svih vrsta analiza na svim biološkim materijalima
Primjena savremenih analitičkih i fizičko-hemijskih postupaka za ispitivanje     biohemijskih, fizioloških i patoloških procesa u svrhu postavljanja dijagnoze
Praćenje efekata terapije i toka bolesti
Izrada standardnih i referentnih vrijednosti za ispitivane parametre
Statistička obrada i evaluacija dobivenih rezultata
Kontrola kvaliteta izvršenih analiza i davanje stručnih mišljenja o istim

Šef laboratorija: