Misija

JZU Opća bolnica,,Dr Mustafa Beganović“ u Gračanici treba u okvirima vlastitih mogućnosti, dostupnih medicinskih tehnologija, ljudskih resursa i u skladu sa akreditacijskim procedurama pružiti adekvatnu sekundarnu zdravstvenu zaštitu sa tendencijom za pružanje i određenih vidova tercijarne zdravstvene zaštite stanovništvu gravitirajućih općina (Gračanica,Doboj Istok,Gradačac,Srebrenik,Lukavac a i šire) prema vlastitim mogućnostima i aktualnim društvenim potrebama.

Vizija

Blagovremenim ispunjenjem planova rada, pružiti mogućnost svim članovima društvene zajednice uz intergiranost i kooperativnost svih nivoa zdravstvene zaštite (primarna,sekundarna, tercijarna) uz multidisciplinaran pristup, da postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje.