Opću bolnicu “dr. Mustafa Beganović” osnovalo je Općinsko vijeće Gračanica Odlukom o osnivanju zdravstvene ustanove Opća bolnica Gračanica 24.03.2000.godine. U skladu sa izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Sl.novine 46/10 od 02.08.2010. godine a na osnovu člana 24. stav 1. tačka Ustava Tuzlanskog Kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj 15.06.2015. godine donosi Odluku o preuzimanju prava nad Javnom zdravstvenom ustanovom „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica kojom, Skupština Tuzlanskog kantona preuzima prava i obaveze osnivača  Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica.
Direktor Opće bolnice Gračanica je dr. Jusuf Hodžić.

Gravitaciono područje Opće bolnice je Općina Gračanica, Općina Doboj Istok i dijelovi općina Gradačac, Srebrenik i Lukavac, te se zdravstvene usluge primarno pružaju stanovnicima ovih općina kroz specijalističko-konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa.

Pružanje specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite je organizovano u okviru prijemnih i specijalističkih ambulanti,
kabineta, savjetovališta i dnevne Bolnice sa sadržajima predviđenim Zakonskim propisima za Opće bolnice.