Obavještenje o nabavci kancelarijskog potrošnog materijala i usluga štampanja

Tenderska dokumentacija za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala i usluga štampanja je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Uputstvom o dopunama uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu „e-nabavke“ („Sl.glasnik BiH“, broj : 53/15).

Korisnici sistema „e-nabavke“ preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu „e-nabavke“.

Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je zaključno sa 15.02.2017. godine.

Obavještenje o nabavci možete preuzeui na sljedećem linku:
OBAVJESTENJE O NABAVCI KANCELARIJSKOG POTROSNOG MATERIJALA I USLUGA STAMPANJA.

0