Obavještenje o nabavci

Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” objavljuje obavještenje o nabavci lijekova i potrošnog materijala br. 760-1-1-33-3-15/16

Obavještenje možete preuzeti na sljedećem linku:

Obavjestenje: nabavka_lijekova_i_medicinskog_potrosnog_materijala-oktobar_2016

Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki u skladu sa Upustvom o dopunama uputstva o uslovima i
načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu “e-
nabavke”. Korisnici sistema “e-nabavke” preuzimaju tendersku dokumentaciju u sistemu “e-nabavke”.

Continue Reading →
0

Ispravka tenderske dokumentacije za tender broj: 01-456-4/16 od 13.04.2016

Izvršena je promjena tenderske dokumentacije za tender za nabavku lijekova i potrošnog materijala broj: 01-456-4/16, objavljen dana 13.04.2016.
Promjene se odnose na LOT 6 te je u tenderu dodan LOT 18- Potrošni materijal za transfuziju.

Dokumenti vezani za izmjene tendera:

ISPRAVKA-TENDERSKE -DOKUMENTACIJE-ZA-NABAVKU-LIJEKOVA-I-POTROSNOG-MATERIJALA-ZA-POTREBE-BOLNICE-od 13.04.2016

Obavjestenje_o_nabavci_II-Lijekovi_i_potrosni_materijal

Ispravka_obavjestenja_o_nabavci-Lijekovi_i_potrosni_materijal

LOT-6- POTROSNI-MATERIJAL-ZA-TRANSFUZIJU-SERUMI

LOT-18-POTROSNI-MATERIJAL-ZA-TRANSFUZIJU

Continue Reading →
0

Odluke o dodjeli ugovora

Objavljujemo odluke o dodjeli ugovora:

Za nabavku i isporuku reagenasa i ostalog potrošnog materijala za aparat Analizer Dymension Xpand Plus Siemens – Odluka

Za nabavku i isporuku kartica za transfuziju Liss/Combs, Diaclon ABO/Rh for newborns i Diaclon ABD COnformation for patients – Odluka

Continue Reading →
0
Page 5 of 5 12345